SGLG

سرو خطی یاسکاوا سری SGLG سری بدون هسته بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 12.5 نیوتن تا 750 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.